26. พื้นที่ป่าอนุรักษ์

ข้อมูลตัวชี้วัด “พื้นที่ป่าอนุรักษ์”

สถานการณ์ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ ใน พ.ศ. 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,221 แห่ง คิดเป็นพื้นที่รวม 146,376,720.90 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ที่มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 143,925,404.30 ไร่ (กรมป่าไม้, 2563) ส่วนพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีจำนวนทั้งสิ้น 273 แห่ง พื้นที่รวม 68,225,694.61 ไร่ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ที่มีป่าอนุรักษ์จำนวน 272 แห่ง และมีพื้นที่รวม 68,015,493.52 ไร่ เมื่อพิจารณาในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา พบว่า จำนวนแห่งและพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2563ก)

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ. 2556-2562

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2563 มีการจัดเตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ดังนี้ 1) เตรียมการประกาศอุทยานแห่งชาติ จำนวน 22 แห่ง  พื้นที่ประมาณ 3,935,611.43 ไร่ 2) เตรียมการประกาศเขตห้ามล่าสัตว์ป่า จำนวน 6 แห่ง พื้นที่ประมาณ 294,969.45 ไร่
ที่มา: กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2563)

 ดาวน์โหลดข้อมูล